Strateegiline juhtimine

Strateegiline juhtimine

 

Strateegiline juhtimine on organisatsiooni ressursside haldamine selle eesmärkide ja eesmärkide saavutamiseks. Strateegiline juhtimine hõlmab eesmärkide seadmist, konkurentsikeskkonna analüüsimist, sisemise organisatsiooni analüüsi, strateegiate hindamist ja tagamist, et juhtkond rakendab strateegiad kogu organisatsioonis.

Strateegiline juhtimine on ettevõtte või organisatsiooni juhtimisprotsess, mis hõlmab pikaajaliste eesmärkide seadmist, strateegiate väljatöötamist nende eesmärkide saavutamiseks ning nende strateegiate rakendamist ja jälgimist. See hõlmab otsuste tegemist ja tegevuste planeerimist, mis mõjutavad ettevõtte pikaajalist edu ja konkurentsivõimet.

Strateegiline juhtimine hõlmab mitmeid olulisi tegevusi ja protsesse:

 

 1. Eesmärkide seadmine: Strateegiline juhtimine algab ettevõtte pikaajaliste eesmärkide ja visiooni määratlemisest. See hõlmab strateegiliste eesmärkide seadmist, mis aitavad ettevõttel saavutada soovitud tulemusi ja edukalt konkureerida turul.
 2. Analüüs ja hindamine: Strateegilise juhtimise protsessis analüüsitakse väliste tegurite (nagu turuolukord, konkurents, majanduskeskkond) ja sisemiste tegurite (nagu ettevõtte ressursid, võimekus, tugevused ja nõrkused) mõju ettevõttele. Samuti hinnatakse võimalusi ja riske, mis võivad mõjutada strateegiaid.
 3. Strateegiate väljatöötamine: Pärast analüüsi ja hindamist töötatakse välja strateegiad, mis aitavad ettevõttel saavutada oma eesmärke. See hõlmab erinevate võimalike lähenemiste kaalumist ja strateegiate valimist, mis kõige paremini vastavad ettevõtte vajadustele ja turuolukorrale.
 4. Strateegiate rakendamine: Strateegilise juhtimise oluline osa on strateegiate rakendamine. See hõlmab tegevuskavade loomist, ressursside mobiliseerimist, protsesside ja süsteemide kohandamist ning personali kaasamist, et tagada strateegiate edukas elluviimine.
 5. Jälgimine ja hindamine: Strateegiate rakendamise järel jälgitakse ja hinnatakse nende tulemuslikkust. See hõlmab jõudluse jälgimist, võrdlust seatud eesmärkidega, regulaarset aruandlust ja vajadusel strateegiate korrigeerimist või täiustamist vastavalt saadud tagasisidele ja muutustele turul või organisatsioonis.

Kokkuvõttes on strateegiline juhtimine oluline ettevõtte edu tagamiseks ja selle konkurentsivõime suurendamiseks pikaajalises perspektiivis. See aitab ettevõttel kohanduda muutuva keskkonnaga, kasutada ära võimalusi ning minimeerida riske ja väljakutseid, millega ettevõte võib kokku puutuda.

 

Strateegiline juhtimine seisneb põhimõttelises ja olulises seoses, mis on loogiline, selge ning põhjendatud.

 

Oluline on mõista nende osade omavahelist lihtsat seost, mis moodustavad tervikliku süsteemi, ning mõista nende rolli nii süsteemis endas kui ka suhtes väliskeskkonnaga.

Strateegiline juhtimine seisneb ettevõtte võimete ja oskuste sobitamises tarnijate, töötajate, vahendite, oskuste, meetodite ja klientidega ning osavas manööverdamises konkurentide suhtes, kuid jäädakse siiski kindlatesse sobivusraamidesse.

Strateegilise juhtimise elluviimiseks peavad juhid järgima põhimõtteid ja tegema teatud otsuseid mitmel tasandil:

 1. Määratlege selgelt otsustamise õigused ja vastutajad.
 2. Edendage juhtide vahelist suhtlemist ja võrgustike loomist.
 3. Seadke motiveerijad ja stimuleerijad ning tagage info liikumine õiges suunas.
 4. Kohandage struktuuri vastavalt otsustele ja infovoole.

Lisaks tuleb arvestada aja piiratusega, mis on tihti takistuseks avatud arutelude pidamisel ja strateegia elluviimisel. Objektiivne tulemuslikkuse mõõtmine ning süsteemi loomine, mis soodustab info liikumist, on olulised tegurid.

Otsuste tegemisel värbamise, premeerimise ja osalemise osas tuleks anda võimalikult palju vastutust otsestele juhtidele. Samuti on oluline vähendada topelttööd ja keskenduda tõeliste probleemide lahendamisele. Planeerimissüsteemi kaasavamaks muutmine ning keskastmejuhtide karjääri võimaluste suurendamine on samuti olulised sammud.

Kokkuvõttes peame looma avatud süsteemi, mis toetab liidriks olemist, kuid vähendab isikust tulenevat mõju organisatsioonile. See nõuab avatust, selgust, seostatust, sobivust ja lihtsust – st, strateegilisust.

 

Strateegilise juhtimise küsimused:

 

 • Milleni võib viia strateegiline planeerimatus?
 • Kuidas tulevikuvisioon reaalsuseks muuta? Kuidas siduda strateegiline planeerimine organisatsiooni igapäevase tööga?
 • Millised on olulisemad strateegilise juhtimise tööriistad, mida praktikas kasutada?
 • Mis on tasakaalus tulemuskaart ja kuidas seda rakendada oma ettevõttes?

 

Strateegiline juhtimine sisaldab endas:

 

 • Strateegiline planeerimine ja strateegiline juhtimine
 • Missioon, visioon, väärtused, kriitilised edufaktorid
 • SWOT analüüs
 • Praktikas rakendatavad peamised strateegiad
 • Visiooni kirjeldusest eesmärkide püstitamise ja elluviimiseni
 • Tasakaalustatud tulemuskaardi (BSC) rakendamine ja integreerimine juhtimissüsteemiga

Mõisted strateegiline juhtimine ja strateegiline planeerimine ei ole sünonüümid.

 

Strateegiline planeerimine on strateegilise juhtimise tähtis element, aga samas mitte peamine olemus, kuna strateegiline juhtimine hõlmab ka ressursside juhtimist, elluviimist, kontrolli, hindamist, jm.

Strateegiline juhtimine nõuab järgmist:

 

 • keskendades tähelepanu ühistele teemadele, eesmärkidele ja probleemidele erinevate osakondade ja organisatsiooni tasandite vahel;
 • sidudes sisemised juhtimisprotsessid ja algatused soovitavate tulemustega väliskeskkonnas;
 • ühendades operatsionaalsed, taktikalised ja igapäevased otsused pikaajaliste strateegiliste otsustega.
 • pidevat jälgimist, et organisatsiooni ja tema keskkonna vahel oleks kooskõla ning väliste trendide ja tegurite, mis võivad mõjutada organisatsiooni toimimist, kindlaks tegemist;
 • sisestele ja välistele huvigruppidele selge visiooni, milliseks organisatsioon tahab saada, kujundamine ja edasiandmineerinevatele tasanditele strateegiliste plaanide
 • väljatöötamine ja tagada, et need muutuksid suunavaks jõuks kõikide otsuste tegemisel;
 • kõikide teiste juhtimisprotsesside suunamine integreeritud viisil, et toetada ja laiendada strateegilisi plaane.

 

 

Strateegiline planeerimine on lähenemine:

 

 • tegeleb kõige olulisemate ja fundamentaalsemateteemade, mis puudutavad organisatsiooni, määratlemise ja nendele reageerimisega;
 • analüüsib eesmärke ja konkureerivaid väärtusi, mis mõjutavad missiooni ja strateegiaid;
 • rõhutab väliste trendide ja tegurite olulisust;
 • püüab olla poliitiliselt realistlik võttes arvesse sisemiste ja eriti väliste huvigruppide soove ja eelistusi;
 • toetub suures osas tippjuhtkonna aktiivsele kaasamisele planeerimise protsessi;
 • nõuab kriitiliste teemade avameelset arutelu võtmetegelaste vahel, et saavutada plaanidele pühendumine;
 • on tegevustele suunatud ja rõhutab arenguplaanidetähtsust strateegiate elluviimisel;
 • keskendub otsuste elluviimisele kohe, et organisatsioon oleks ka tulevikus soodsalpositsioonil.

P. Druckeri sõnade kohaselt ei ole oluline vastata ainult küsimusele “mida me peaksime homme tegema”, vaid pigem “mida me peaksime tegema täna, et olla valmis homseks”.

 

Oluline on analüüsida järgmisi küsimusi:

• kas strateegiline planeerimine on vajalik organisatsioonile?
• kas strateegiline planeerimine on mõistlik kulude seisukohalt?
• kuna on õige aeg strateegilise planeerimise jaoks?
• kas strateegiline planeerimine on kooskõlas osalusprintsiibiga?
• kas on vaja värvata konsultant?

 

Planeerimise grupi poolt käsitletavad teemad:

• organisatsiooni missioon ja eesmärgid;
• keskkonna analüüs, sh. võimaluste ja piirangute määratlemine;
• organisatsiooni tugevuste ja nõrkuste analüüs;
• organisatsiooni tuleviku seisukohalt olulised väärtused, huvid ja püüdlused.

 

Strateegia 5 P’d:

• Strateegia on muster (pattern), s.t. järjekindlus käitumises teatud perioodi jooksul.
• Strateegia on plaan (plan)
• Strateegia kui positsioon (position) (näiteks toodete või teenuste osutamine teatud konkreetsel turul).
• Strateegia kui perspektiiv (perspective), s.t. organisatsiooni põhiline viis tegevuste teostamiseks.
• Strateegia kui tegevus (ploy), s.t. eriline “manööver” eesmärgiga oponent või konkurent üle kavaldada.

 

Strateegia kohta käivad väited:

• strateegia annab suuna;
• strateegia aitab keskenduda pingutustele;
• strateegia määratleb organisatsiooni;
• strateegia annab järjepidevuse.

Loe edasi: https://rpteenus.ee/likvideerimisaruannete-koostamine-ja-sellega-seonduvad-nouded/

Scroll to Top