Akreditiiv, mida see endast kujutab ja millise garantii pank anda saab

Akreditiiv, mida see endast kujutab ja millise garantii pank anda saab

 

Kahjuks pank ei hakka meie lepingu punktidesse süvenema või ise midagi kontrollima, seda endiselt teeme meie ise ja vastutuse võtame ka ise. Kui meie oleme saanud nõutud seadme nõutud viisil, siis me informeerime panka ja pank kannab selle müüjale. Näiteks makse tingimuste proportsiooniga: 40%,40% ja 5% ja 15%,  pole akreditiiv eriti otstarbekas, eriti näiteks kui tüüp lepingust tulenevalt soovitakse maksegarantiid viimasele maksele.

Ehk siis akreditiivi mõte on selles et pank kohustub maksma müüjale ehk akreditiivi saajale välja akreditiivi summa, kui müüja täidab akreditiivis määratud tingimused. Summa makstakse välja kui esitatakse korras dokumendid.

 

Kui osta seade akreditiiviga siis ettemaksed võiks olla palju väiksemates summades ja lõplikult akreditiivi summa makstakse välja siis kui toode on tarnitud, üles seatud ja vastu võtnud.

Dokumenti / garantiid mis tagaks täieliku kindluse pole olemas. 

Kui teha ettemaksed siis müüja tagab ettemaksegarantii, et juhul kui ta ei tarni nõuetele vastavat toodet, siis müüja pangal on kohustus summad tagastada.

Vastavad garantiid saadetakse otse vastu võetavale pangale  SWIFT sõnumiga, selle kaudu saab vältida, et need  on näiteks võltsitud ja ei pea eraldi kontrollima garantiikirjade autentsust.

Mõistlik on eelnevalt uurida mis pangaga on vastaspoolel tegemist ja küsida garantiikirja drafti. Pank saab aidata sellega, et garantiikiri vastaks nõuetele ja kontrollida kas tegu on usaldusväärse vastaspoole pangaga.

Samuti müüja peaks andma mingis summas pangagarantii, juhul kui tootega on probleeme.

 

Mis siis on see nn. Akreditiiv

 

Akreditiiv on finantsinstrumendina käsitletav dokument, mille kaudu pank annab müüjale (akreditiivi saajale) garantiid makse saamiseks, tingimusel et müüja täidab akreditiivis sätestatud tingimused ja esitab korras dokumendid. See on pangapoolne kinnitus, et nad kohustuvad tasuma müüjale akreditiivi summa vastavalt lepingule, kui müüja täidab lepinguga seotud kohustused. Summa makstakse välja pärast korrektselt esitatud dokumentide kontrollimist.

Kui ostetakse seadmeid akreditiiviga, võivad ettemaksed olla väiksemad ja lõplik summa makstakse välja alles siis, kui seade on tarnitud, paigaldatud ning vastuvõetud vastavalt kokkuleppele. Akreditiiv tagab müüjale kindluse, et tema tööd hinnatakse ja tasustatakse vastavalt lepingule.

Ettemaksete puhul võib müüja anda ostjale ettemaksegarantiid, tagamaks, et kui müüja ei täida lepingut, kohustub tema pank ostjale raha tagastama. Sellised garantiid edastatakse otse pangale SWIFT-sõnumi kaudu, et vältida võltsimist ning tagada garantiide autentsus.

Kokkuvõttes on akreditiiv ja garantiid olulised vahendid, mis aitavad tagada nii müüja kui ostja poolt lepinguga võetud kohustuste täitmist ning suurendavad usaldust ja kindlust äritehingu sujuva läbiviimise osas.

 

 

Akreditiivi kasutatakse:

äris olukordades, kus on vajalik tagada kindel ja turvaline maksete vahetamine, eriti juhtudel, kui tehing hõlmab suuri summasid või osapooled ei tunne üksteist piisavalt hästi. Samuti on akreditiiv soovituslik kasutada, kui:

  1. Rahvusvaheline äritegevus: Kui ettevõtted teevad äri rahvusvaheliselt ja kaupade või teenuste vahetus toimub erinevate riikide vahel, võib akreditiiv olla hea viis tagada maksete turvalisus ja usaldusväärsus.
  2. Suured tehingud: Kui tehingu summa on suur, võib akreditiiv anda mõlemale poolele kindluse, et maksete tegemine ja vastuvõtmine toimub õiguspäraselt ja vastavalt lepingule.
  3. Riskantsemad tehingud: Kui tehing hõlmab riske või on kahtlusi osapoolte vahel, võib akreditiiv aidata leevendada riske ning tagada, et maksete tingimused ja tähtajad on selged ja järgitavad.
Kokkuvõttes on akreditiiv soovituslik kasutada olukordades, kus on vaja tagada turvaline ja läbipaistev maksete vahetus, eriti rahvusvahelises äris ning suuremate ja riskantsemate tehingute puhul.

 

Eestis panganduses on akreditiivide kasutamine suhteliselt levinud, eriti rahvusvahelises äris ja suuremate tehingute puhul. Akreditiivid pakuvad ettevõtetele kindlustunnet ja turvalisust maksete tegemisel ning aitavad vähendada riske, eriti kui tehing hõlmab suuri summasid või toimub erinevate riikide vahel.

Enamasti kasutatakse akreditiive rahvusvaheliste kaubandustehingute korral, kus müüja ja ostja ei pruugi üksteist isiklikult tunda või kui tehing hõlmab keerulisi tingimusi või suuri riske. Samuti võivad akreditiivid olla kasulikud juhul, kui müüja soovib tagada kindlat maksevahendit ja ostja soovib kindlustunnet kaupade või teenuste vastuvõtmisel.

Kuigi akreditiivide kasutamine Eesti panganduses on levinud, võib nende täpne kasutus ulatus varieeruda sõltuvalt ettevõtte tegevusalast, suurusest ja rahvusvahelisest äritegevusest. Üldiselt aga pakuvad akreditiivid olulisi eeliseid maksete turvalisuse ja läbipaistvuse tagamisel ning on seetõttu mitmete ettevõtete jaoks oluline finantsvahend.

Soovituseks: 

  1. Konsulteerige pangaga: Esimene samm on konsulteerida oma pangaga, et saada ülevaade nende pakutavatest akreditiividest, tingimustest ja protsessist. Panga esindajad saavad selgitada, millist tüüpi akreditiivi on teie äritegevuse jaoks kõige sobivam ning milliseid dokumente ja tingimusi on vaja täita.
  2. Koostage leping: Enne akreditiivi taotlemist tuleb sõlmida leping müüja ja ostja vahel. Lepingus tuleks täpsustada kõik tehingu tingimused, sealhulgas maksetähtajad, summad, tarnetingimused ja dokumendinõuded.
  3. Valmistage ette vajalikud dokumendid: Akreditiivi taotlemiseks on vaja esitada mitmeid dokumente, sealhulgas lepingut, arveid, tarnedokumente ja muud vajalikku informatsiooni vastavalt panga nõuetele. Oluline on tagada, et kõik dokumendid oleksid täpsed, korrektsed ja vastaksid akreditiivi tingimustele.
  4. Esitage taotlus pangale: Pärast vajalike dokumentide ettevalmistamist ja lepingu sõlmimist esitage akreditiivi taotlus oma pangale. Taotluse vorm ja protseduur võivad erineda sõltuvalt pangast, seega järgige täpselt panga juhiseid ja täitke kõik nõutavad väljad.
  5. Maksa taotlemistasu: Akreditiivi taotlemisel võib pangal olla vajalik tasuda taotlemistasu. Oluline on olla teadlik kõigist sellega seotud kuludest ja tasudest ning neid õigeaegselt tasuda vastavalt panga juhistele.
  6. Oota akreditiivi väljastamist: Pärast taotluse esitamist ja dokumentide kontrollimist ootate, kuni pank väljastab akreditiivi vastavalt kokkulepitud tingimustele ja tähtaegadele. Oluline on jälgida pangaga suhtlemist ja vajadusel täiendavaid dokumente esitada.

Kokkuvõttes on oluline tagada, et kõik akreditiivi taotlemiseks vajalikud etapid ja nõuded oleksid täidetud korrektselt ja õigeaegselt, et tagada edukas akreditiivi saamine ja äritehingu sujuv läbiviimine.

 

SWIFT kood

Kui pank saab SWIFT koodiga teate potentsiaalselt kliendilt välismaalt, siis tähendab see, et tegemist on rahvusvahelise pangateatega, mille kaudu edastatakse informatsiooni seoses rahvusvaheliste maksete või finantstehingutega. SWIFT kood on standardne rahvusvaheline pangakood, mida kasutatakse pankade vaheliste teadete edastamiseks ja rahvusvaheliste maksete tegemiseks.

Kui aga räägime akreditiivist, siis see on finantsinstrumendina käsitletav dokument, mille kaudu pank annab garantiid makse saamiseks müüjale, tingimusel et müüja täidab akreditiivis sätestatud tingimused ja esitab korrektsed dokumendid. Akreditiivi kasutatakse eelkõige rahvusvahelises äris suurte summade maksete turvalisuse tagamiseks ning see on seotud konkreetse tehinguga, kus on kindlad tingimused ja tähtajad.

Seega on peamine erinevus selles, et SWIFT koodiga teade on lihtsalt teade või sõnum, mis sisaldab informatsiooni, samas kui akreditiiv on finantsdokument, mis annab garantiid makse saamiseks vastavalt kindlatele tingimustele ja lepingule. SWIFT teate kaudu edastatakse teavet, samas kui akreditiiv on seotud konkreetselt rahaliste kohustuste ja tehingutega ning toimib kindla protseduuri järgi.

Loe edasi: https://rpteenus.ee/majandustarkavara-raamatupidamisprogrammi-valik/

Scroll to Top