KPI mis see on, näide kuidas rakendada

KPI mis see on, näide kuidas rakendada

 

KPI tähistab lühendit “Key Performance Indicator” ehk eesti keeles “võtmenäitaja”. See on mõõdik või indikaator, mis aitab hinnata ettevõtte või organisatsiooni jõudlust, edukust ja saavutusi konkreetsete eesmärkide või strateegiliste eesmärkide saavutamisel. KPI-d on olulised, sest need võimaldavad juhtidel ja juhtkonnal jälgida, mõõta ja hinnata ettevõtte tulemusi ning teha vajadusel muudatusi strateegiates ja tegevustes.

Finantsvaldkonnas võib KPI hõlmata mitmeid erinevaid näitajaid, näiteks:

  • Kasumlikkusnäitajad:

Näiteks brutokasumimarginaal, netokasumimarginaal või EBITDA (kasum enne intresside, makse, kulumite ja amortisatsiooni arvestust).

  • Likviidsusnäitajad:

Näiteks kiire likviidsus, likviidsusmäär või käibekapitali suhtarv.

  • Maksevõime näitajad:

Näiteks võlakindlusaste, intressikate või omakapitali tootlikkus.

  • Efektiivsuse näitajad:

Näiteks varade pööramise suhtarv, tööjõukulude suhe müügitulusse või tootmismahtude kasv.

 

KPI-de valik sõltub konkreetsest ettevõttest, selle eesmärkidest ja tegevusalast. Need näitajad võivad olla numbrilised, protsendilised või suhtarvud ning nende jälgimine aitab ettevõtetel mõista oma tugevusi, nõrkusi ja võimalusi parenduste tegemiseks.

KPI: id tasakaalus tulemuskaardile, näide:

 

  • Õppimise ja kasvu perspektiiv:

Personalipoliitika kujundamine, mis tagab koostööd tegeva, motiveeritud, uuendusmeelse meeskonna.

 

Kriitiline edutegur Mõõdik koos selgitusega Tänane seis Eesmärk Strateegilised projektid ja initsiatiivid
Motiveeritud ja pädevad töötajad Rahulolu indeks Puudub ülevaade Selgitada välja Viia läbi töötajate rahulolu uuring ja süstematiseerida arenguvestlused.

Välja töötada ühtne personalipoliitika (sh seotud protsessid), mis on tulevikus rakendatav lisaks SG-le ka teistes kontserni ettevõtetes.

Koolituskava olemasolu, mis tagab pädevad ja uuendusmeelsed töötajad.

Motivatsioonipaketi välja töötamine, mis tagab töötajate motivatsiooni.

Kriitiliste kompetentside kaetus Puudub ülevaade min 90%
Koolituskava olemasolu Puudub Kava olemasolu
Motivatsioonipaketi olemasolu Pakett on ebapiisav Olemasolevatele ja uutele töötajatele motiveeriva paketi olemasolu

 

 

  • Sisemiste protsesside perspektiiv:

Ettevõtte järjepidev arendus läbi strateegiliste juhtimisprotsesside ja infovahetuse ning IKT parendamine.

 

Kriitiline edutegur Mõõdik koos selgitusega Tänane seis Eesmärk Strateegilised projektid ja initsiatiivid
Juhtimisteenuse järjepidev arendus Kontserni ettevõtete tagasiside Puudub ülevaade Tagasiside olemasolu ja välja selgitatud rahulolu määr Strateegilise juhtimisprotsessi juurutamine, arendamine ja kommunikeerimine.
Efektiivsed protsessid Protsesside ja protseduuride kirjelduste olemasolu Puudub Protsesside ja protseduuride arusaadavate kirjelduste olemasolu Kaardistada ja kirjeldada olulised ettevõtte protsessid: nt planeerimine, riski-juhtimine, ostuprotsess, dokumendiohje, andmekaitse, mõõtmine ja tulemuste hindamine (sh auditeerimine).
Projektidele kulunud töötundide arv Puudub ülevaade Kaardistada ajamahukad protsessid
Kommunikatsiooni parendamine Organisatsiooni kultuuri omaksvõtt Ettevõtete vaheline lõhestumine Sünergia ja koostöö kontserni ettevõtete vahel Kontserni ettevõtete kaasamine meeskonna töösse (töögruppidesse), avatus, läbipaistvus.

 

 

  • Kliendi perspektiiv:

Kontserni brändi/ imago kaasajastamine ja maine kujundamine läbi turunduse.

 

Kriitiline edutegur Mõõdik koos selgitusega Tänane seis Eesmärk Strateegilised projektid ja initsiatiivid
Tööandja brändi tuntus Tagasiside tööintervjuudelt Pigem negatiivne Positiivne tagasiside Kodulehega seotud tegevused brändi kujundamise osas, digiturundus (sh artiklid, avatus).

Töökuulutuste kvaliteet.

“Kiida tööandjat” konkurss.

Päringute, pädevate kandideerijate arv (kvaliteet) Päringud olematud, pädevate kandideerijate arv madal Huvi (päringute) kasv, pädevate kandidaatide osakaalu kasv
Turunduse efektiivsus Ettevõtete rahulolu teenusega Puudub ülevaade Tagasiside olemasolu, rahulolu määr Koostöö kontserni ettevõtete vahel (planning, targets).

Kvaliteetsisu loomine SG kodulehel.

Ristturunduse arendamine kontserni ettevõtete vahel.

Kodulehega seotud mõõdikud Uue lehe lanseerimisest näitajate olemasolu Näitajate kasv ja parenemine
Visuaalne identiteet Nimi, logo, stiiliraamat jms Elementide olemasolu kaasajastamata kujul Elementide kaasajastatud kontseptsiooni olemasolu Visuaalse identiteedi kaasajastamine: kontseptsiooni välja töötamine.

 

 

  • Rahaline perspektiiv:

Kapitali tootlus vähemalt 6%, läbi ressursside efektiivse kasutamise ja investeeringute uutesse arendusprojektidesse.

 

Kriitiline edutegur Mõõdik koos selgitusega Tänane seis Eesmärk Strateegilised projektid ja initsiatiivid
Kapitali tootlus ROCE ehk kogukapitali rentaablus 5,29% 6,5% Korrigeerida aruandlussüsteem: sh juurutada horisontaal- ja fundamentaalanalüüs.

Kaardistada andmeanalüüsi võimalused efektiivsuse eesmärgil.

Prioritiseerida arendusprojektid ja komplekteerida vajalikud ressursid.

ROI ehk investeeringute rentaablus 10,3% 11%
Ressursside efektiivsus ROS ehk käibe puhasrentaablus 14,5% 16%
ROA ehk koguvarade tulutase 4,55% 5%
ROE ehk omakapitali rentaablus 6,60% 7,5%
Mitmekesine portfell Arendatavate projektide käivitumise arv 2 4

 

 

STRATEEGIA:

 

 

Loe edasi: https://rpteenus.ee/akreditiiv-mida-see-endast-kujutab-ja-millise-garantii-pank-anda-saab/

Scroll to Top